Käyttöehdot ja yksityisyys

Osakekirja.fi Oy:n avointen internetsivujen käyttämistä koskevat nämä käyttöehdot sekä yksityisyydensuojatiedote, joihin kehotamme tutustumaan ennen sivuilla vierailemista.

Käyttöehdot

1. Tekijänoikeudet

Copyright © Osakekirja.fi Oy 2003-2017. Näiden internetsivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Osakekirja.fi Oy:lle, ellei erikseen toisin ole ilmoitettu. Sivujen ulkoasun kopioiminen, levittäminen, muuttaminen tai minkäänlainen kaupallinen hyödyntäminen ilman Osakekirja.fi Oy:n erikseen kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty. Sivujen sisällön hyödyntäminen on sallittu kun www.osakekirja.fi on ilmoitettu sisällön lähteenä. Tietojen säilyttäminen omalla tietokoneella tai tulostaminen henkilökohtaista käyttöä varten on sallittua.

2. Vastuunrajoitukset

Näillä internetsivuilla esitettyjä tietoja ei voida pitää Osakekirja.fi Oy:tä sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoitteena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Sivuilla olevaa yleisluonteista tietoa ei sellaisenaan voi soveltaa yksittäisiin tapauksiin. Tarkempaa tietoa tarjottavista tuotteista ja palveluista saa puhelimitse tai sähköpostitse Osakekirja.fi Oy:ltä.

Internetsivuilla julkaistut tekstit, kuvat ja muut tiedostot saattavat sisältää teknisiä tai sisällöllisiä virheitä, eikä Osakekirja.fi Oy vastaa niiden toimivuudesta tai virheettömyydestä. Sivuilla voi olla linkkejä muihin kuin Osakekirja.fi Oy:n palveluihin. Osakekirja.fi Oy ei vastaa tällaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta, tietojen oikeellisuudesta taikka omistus- tai tekijänoikeuksista.

Osakekirja.fi Oy ei vastaa internetsivujen oikeudettomasta muuttamisesta aiheutuneista vahingoista. Osakekirja.fi Oy ei vastaa kuluista, menetyksestä tai muusta vahingosta, joka aiheutuu näiden internetsivujen käyttämisestä taikka käyttömahdollisuuden tai tietojen menetyksestä tämän palvelun käytön yhteydessä.

3. Vastuu annetuista tiedoista

Sivujen käyttäjä vastaa internetsivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta.

4. Sivujen käyttötietojen tallentaminen

Osakekirja.fi Oy:llä on oikeus tallentaa ja analysoida internetsivuilla asiointia koskevia tietoja palvelun laadun ja toiminnallisuuden parantamiseksi. Osakekirja.fi Oy voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta osapuolilta. Kerätystä tiedosta ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä.

5. Henkilötietojen käsittely

Pyytäessäsi tarjousta, myydessäsi osakekirjoja tai muuten ilmoittamalla henkilötietojasi internet-sivuillamme, kertyvät annetut tiedot Osakekirja.fi Oy:n ylläpitämään asiakasrekisteriin. Näitä tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen hoitoon, eli esim. asiakkaan tunnistamiseen, maksun maksamiseen tai viestien toimittamiseen asiakkaalle. Annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Lue aiheesta tarkemmin yksityisyystiedotteestamme.

Internet-sivuillamme tarjottavien keräilyosakekirjojen tai muiden keräilytuotteiden myyjänä voi olla kolmas osapuoli. Siinä tapauksessa voimme luovuttaa tilauksen yhteydessä antamasi osoite- ja yhteystietosi tälle kolmannelle osapuolelle tilauksen toimittamista ja laskutusta varten. Tällä kolmannella osapuolella ei ole oikeutta käyttää asiakastietojasi markkinoinnissaan tai luovuttaa tietoja edelleen.

6. Muut ehdot

Osakekirja.fi Oy:llä on oikeus muuttaa internetsivujen sisältöä tai käyttöehtoja taikka lakkauttaa palvelu. Osakekirja.fi Oy:llä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi. Sovellettava laki: Osakekirja.fi Oy:n ja internetsivujen käyttäjän väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Yksityisyyssuoja

Henkilötiedot

Pyytäessäsi tarjousta, myydessäsi osakekirjoja tai muuten ilmoittamalla henkilötietojasi internet-sivuillamme, kertyvät annetut tiedot Osakekirja.fi Oy:n ylläpitämään asiakasrekisteriin. Näitä tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen hoitoon, eli esim. asiakkaan tunnistamiseen, maksun maksamiseen tai viestien toimittamiseen asiakkaalle. Annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

Internet-sivuillamme tarjottavien keräilyosakekirjojen tai muiden keräilytuotteiden myyjänä voi olla kolmas osapuoli. Siinä tapauksessa voimme luovuttaa tilauksen yhteydessä antamasi osoite- ja yhteystietosi tälle kolmannelle osapuolelle tilauksen toimittamista ja laskutusta varten. Tällä kolmannella osapuolella ei ole oikeutta käyttää asiakastietojasi markkinoinnissaan tai luovuttaa tietoja edelleen.

Sivujen käyttötiedot sekä evästeet

Voimme kerätä ja käsitellä tietoja sivujemme käytöstä. Voimme myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Tällaista tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi. Käyttäessäsi sivustoja selaimesi saattaa tallentaa koneellesi lähettämämme pienen tiedoston, jota kutsutaan evästeeksi tai Cookieksi. Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja teemme parhaamme varmistaaksemme tietojsesi luottamuksellisuuden ja turvallisuuden.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Asiakkaiden henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin eri palveluiden yhteydessä. Tästä rekisteriselosteesta selviää, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.

1. Rekisterinpitäjä
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
3. Rekisterin nimi
4. Rekisterin tarkoitus
5. Rekisterin tietosisältö
6. Säännönmukaiset tietolähteet
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
8. Rekisterin suojauksen periaatteet

1. Rekisterinpitäjä

Osakekirja.fi Oy
PL 144
00181 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Janne Pietikäinen, puh 044 521 21 21

3. Rekisterin nimi

Osakekirja.fi Oy:n Asiakasrekisteri.

4. Rekisterin tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään Osakekirja.fi Oy:n omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Osakekirja.fi Oy käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi. Tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ja huomioida myös asiakkaan erilaiset ostokanavaan liittyvät tottumukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu useammasta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan kootusta erillisestä rekisteristä. Näiden asiakastiedot yhdessä muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:

1. Asiakkaan yhteystiedot ja myymisen mahdollistavat tiedot: sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja muut asiakaskohtaiset tiedot. Verkkopalveluissa verkkotunnukset luoneilla asiakkailla käyttäjätunnus ja salasana. Asiakkaan myyntitilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarvittavat tiedot: asiakkaan ilmoittama puhelinnumero ja sähköposti yhteydenottoja varten sekä pankkiyhteys.

2. Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun

1) luo verkkotunnukset verkkokauppaan tai
2) toimittaa tavaraa.

Sähköiseen suoramarkkinointiin (kuten sähköposti, tekstiviestit) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia luovutuksia

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Konekielinen aineisto: asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.