Käyttöehdot ja yksityisyys

Osakekirja.fi Oy:n avointen internetsivujen käyttämistä koskevat nämä käyttöehdot, joihin kehotamme tutustumaan ennen sivuilla vierailemista.

Käyttöehdot ja yksityisyys

1. Tekijänoikeudet

Copyright © Osakekirja.fi Oy 2003-2024. Näiden internetsivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Osakekirja.fi Oy:lle, ellei erikseen toisin ole ilmoitettu. Sivujen ulkoasun kopioiminen, levittäminen, muuttaminen tai minkäänlainen kaupallinen hyödyntäminen ilman Osakekirja.fi Oy:n erikseen kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty. Sivujen sisällön hyödyntäminen on sallittu kun www.osakekirja.fi on ilmoitettu sisällön lähteenä. Tietojen säilyttäminen omalla tietokoneella tai tulostaminen henkilökohtaista käyttöä varten on sallittua.

2. Vastuunrajoitukset

Näillä internetsivuilla esitettyjä tietoja ei voida pitää Osakekirja.fi Oy:tä sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoitteena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Sivuilla olevaa yleisluonteista tietoa ei sellaisenaan voi soveltaa yksittäisiin tapauksiin. Tarkempaa tietoa tarjottavista tuotteista ja palveluista saa puhelimitse tai sähköpostitse Osakekirja.fi Oy:ltä.

Internetsivuilla julkaistut tekstit, kuvat ja muut tiedostot saattavat sisältää teknisiä tai sisällöllisiä virheitä, eikä Osakekirja.fi Oy vastaa niiden toimivuudesta tai virheettömyydestä. Sivuilla voi olla linkkejä muihin kuin Osakekirja.fi Oy:n palveluihin. Osakekirja.fi Oy ei vastaa tällaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta, tietojen oikeellisuudesta taikka omistus- tai tekijänoikeuksista.

Osakekirja.fi Oy ei vastaa internetsivujen oikeudettomasta muuttamisesta aiheutuneista vahingoista. Osakekirja.fi Oy ei vastaa kuluista, menetyksestä tai muusta vahingosta, joka aiheutuu näiden internetsivujen käyttämisestä taikka käyttömahdollisuuden tai tietojen menetyksestä tämän palvelun käytön yhteydessä.

3. Vastuu annetuista tiedoista

Sivujen käyttäjä vastaa internetsivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta.

4. Sivujen käyttötietojen tallentaminen

Osakekirja.fi Oy:llä on oikeus tallentaa ja analysoida internetsivuilla asiointia koskevia tietoja palvelun laadun ja toiminnallisuuden parantamiseksi. Osakekirja.fi Oy voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta osapuolilta. Kerätystä tiedosta ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä.

5. Henkilötietojen käsittely

Pyytäessäsi tarjousta, ostaessasi tai myydessäsi osakekirjoja tai muuten ilmoittamalla henkilötietojasi internet-sivuillamme, Osakekirja.fi Oy säilyttää antamiasi tietoja vain kyseisen tapahtuman hoitamisen ajan. Pysyvää asiakasrekisteriä ei kerätä. Antamiasi tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen hoitoon, eli esim. asiakkaan tunnistamiseen, maksun maksamiseen tai viestien toimittamiseen asiakkaalle. Annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

6. Muut ehdot

Osakekirja.fi Oy:llä on oikeus muuttaa internetsivujen sisältöä tai käyttöehtoja taikka lakkauttaa palvelu. Osakekirja.fi Oy:llä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi. Sovellettava laki: Osakekirja.fi Oy:n ja internetsivujen käyttäjän väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Osakekirja.fi Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 4.7.2024.

1. Rekisterinpitäjä
Osakekirja.fi Oy, PL 11, 00101 Helsinki.
www.osakekirja.fi / p. 044 521 2121

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Janne Pietikäinen.

3. Rekisterin nimi
Osakekirja.fi Oy:n yleinen asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhde. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on  tarjouspyyntöjen ja muiden tiedustelujen edellyttämä yhteydenpito asiakkaisiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Käsiteltäviä tietoja ovat tarjouspyynnön tai muun tiedustelun yhteydessä asiakkaalta saadut tiedot, joita ovat tyypillisesti henkilön nimi, yhteystiedot, ja mahdolliseen osakeomistukseen tai muuhun kauppatavaraan liittyvät yksilöintitiedot. Tietoja säilytetään vain kyseisen tarjoustapahtuman käsittelyn ajan, minkä jälkeen tiedot tuhotaan. Tietoja säilytetään sen jälkeen ainoastaan siinä laajuudessa, mikä on säädelty mm. kirjanpidon ja muiden viranomaisten edellyttämien velvoitteiden täyttämiseksi. Mitään asiakastietoja ei kerätä pysyvään asiakasrekisteriin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Käsitetävät tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen tai muun yhteydenoton yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tiedot voidaan luovuttaa edelleen niille tahoille, joille ne ovat tilauksen, tarjouspyynnön tai muun tiedustelun käsittelyn vuoksi tarpeellisia. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.